top of page

Línies d'Acció

 

 

 

Per a la consecució dels fins i d’acord amb els principis de la SCV  té les següents línies d'acció :

 

  • Establir espais de debat i intercanvi d’experiències entre els professionals relacionats amb la investigació o la pràctica victimològica

 

  • Dissenyar estratègies de reducció de la victimització primària i secundària

 

  • Efectuar un seguiment dels programes, activitats i recursos públics i privats dedicats a la protecció i assistència a les víctimes, a fi de dissenyar procediments orientats a la seva millora.

 

  • Intervenir socialment en favor de la sensibilització cap als drets i la satisfacció dels interessos de les víctimes

 

  • Actuar com a observatori de les situacions de victimització que requereixin una atenció més intensa i proposar vies d’actuació a les administracions competents

 

  • Oferir assessorament a les administracions competents en el desenvolupament de polítiques de protecció, assessorament i assistència a les víctimes

 

  • Dissenyar, desenvolupar i avaluar programes d’orientació victimològica en cooperació amb les administracions competents;Promoure la implantació de la mediació en l’àmbit penal i altres formes de justícia reparadora

 

  • Formar, en col·laboració amb les Universitats, professionals responsables de l’assessorament i assistència a les víctimes i de mediadors o facilitadors d’activitats de justícia reparadora

 

  • Promoure vies de coordinació i cooperació entre les entitats públiques i privades encarregades de vetllar pels interessos de les víctimes.

bottom of page