top of page

Enquesta Abús Sexual

Des de la SCV, fem difusió al missatge dell Grup d’Investigació en Victimització Infantil i Adolescent (GReVIA) de la Universitat de Barcelona, en què demana col·laboració en un projecte de recerca sobre abús sexual infantil.

El Grup d’Investigació en Victimització Infantil i Adolescent (GReVIA) està realitzant el primer estudi a Espanya sobre les característiques diferencials de l’abús sexual infantil per part de representants de l’Església Catòlica i l’abús sexual infantil per part d’altres persones no vinculades a aquesta.

Amb l’estudi es pretén conèixer les particularitats d’ambdós tipus d’abús en relació al dany espiritual o a les creences personals de les víctimes. Els resultats poden contribuir a visibilitzar el malestar espiritual o les creences bàsiques de les persones afectades i a identificar factors que permetin potenciar la seva capacitat de resiliència.

Per fer l’estudi necessiten poder contactar amb dos grups d’interès, per una banda, adults que hagin sofert abusos sexuals per part d’un representant de l’Església Catòlica, i per una altra banda, adults que hagin sofert abusos sexuals per part de persones que no formin part d’aquesta institució. Les persones que hagin estat víctimes d’aquesta experiencia poden respondre al qüestionari que apareix a continuació. Tota la informació obtinguda és confidencial.

Accés a l'enquesta

El Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA) de la Universitat de Barcelona está realizando el primer estudio en España sobre las características diferenciales del abuso sexual infantil por parte de representantes de la Iglesia Católica y el abuso sexual infantil por parte de otras personas no vinculadas a ésta. Con el estudio se pretende conocer las particularidades de ambos tipos de abuso en relación al daño espiritual o en las creencias personales de sus víctimas. Los resultados de este estudio pueden contribuir a visibilizar el malestar espiritual o en las creencias básicas en las personas afectadas y a identificar factores que permitan potenciar su capacidad de resiliencia.

A tal fin necesitan poder contactar con dos grupos de interés, por un lado, adultos que hayan sufrido abusos sexuales por parte de un representante de la Iglesia, y, por otra parte, adultos que hayan sufrido abusos sexuales por personas que no formen parte de dicha institución. Las personas que hayan sido víctimas de esta experiencia pueden responder al cuestionario que aparece a continuación. Toda la información que se obtenga es confidencial.

Acceso a la encuesta

Featured Posts
Recent Posts