top of page

Estatuts

 

Capítol I

Disposicions generals

 

Art. 1:Denominació i àmbit

Amb la denominació “Societat catalana de Victimologia” (SCV) es constitueix una associació de caràcter científic, amb personalitat jurídica i patrimoni propi i duració indefinida, l’àmbit d’actuació de la qual abasta tot el territori de Catalunya.La SCV té voluntat d’impulsar la creació d’una Societat espanyola de Victimologia, d’estructura federal, i així mateix de federar-se amb la Societat Mundial de Victimologia i establir relacions científiques amb altres societats internacionals o d’altres països que pretenguin els mateixos fins.La SCV es regirà per la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, per la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions, i pel que s’estableixi en els presents estatuts.

 

Art.2: Estructura i domicili

El domicili social es fixa en el Departament de Dret públic de la Universitat de Lleida, Facultat de Dret i Economia, Avinguda de Jaume II, núm. 73 de la ciutat de Lleida.

 

Art. 3: FinsEl fi primordial de la SCV és el de promoure la investigació victimològica i l’intercanvi d’experiències entre professionals relacionats amb la investigació i la pràctica victimològica, així com la divulgació socials dels coneixements en aquest àmbit científic.La SCV no té ànim de lucre, no percep beneficis ni en reparteix entre els seus membres

 

Art. 4: Principis

La SCV assumeix com a contingut programàtic el de la Declaració internacional sobre els principis fonamentals de justícia relatius a les víctimes de delictes i de l’abús de poder adoptada per l’Assemblea General de la ONU (Resolució 40/34, de 29 de novembre de 1985).

 

Art. 5: Activitats

Per a la consecució dels fins i d’acord amb els principis anteriorment assenyalats, la Societat té com activitats:a) Establir espais de debat i intercanvi d’experiències entre els professionals relacionats amb la investigació o la pràctica victimològica;b) Dissenyar estratègies de reducció de la victimització primària i secundària;c) Efectuar un seguiment dels programes, activitats i recursos públics i privats dedicats a la protecció i assistència a les víctimes, a fi de dissenyar procediments orientats a la seva millora.d) Intervenir socialment en favor de la sensibilització cap als drets i la satisfacció dels interessos de les víctimes;e) Actuar com a observatori de les situacions de victimització que requereixin una atenció més intensa i proposar vies d’actuació a les administracions competents;f) Oferir assessorament a les administracions competents en el desenvolupament de polítiques de protecció, assessorament i assistència a les víctimes;g) Dissenyar, desenvolupar i avaluar programes d’orientació victimològica en cooperació amb les administracions competents;h) Promoure la implantació de la mediació en l’àmbit penal i altres formes de justícia reparadora;i) Formar, en col·laboració amb les Universitats, professionals responsables de l’assessorament i assistència a les víctimes i de mediadors o facilitadors d’activitats de justícia reparadora;j) Promoure vies de coordinació i cooperació entre les entitats públiques i privades encarregades de vetllar pels interessos de les víctimes;k) qualsevulla altres que puguin servir als fins socials i que siguin acordades pels òrgans de govern de la Societat.

 

Art 6: Definicions

La SCV entén la victimologia com a conjunt de coneixements en els que conflueixen un conjunt de disciplines, i alhora com a moviment cívic i pràctica humanista.S’entén principalment per víctima, als efectes de la delimitació de les activitats de la Societat, tota persona que hagi sofert personalment, de manera directa o indirecta, les conseqüències d’un fet delictiu, hagi estat declarada formalment o no com a tal l’existència del mateix per part d’un òrgan jurisdiccional. En un sentit més extens també són considerades víctimes les persones que hagin sofert els efectes de la guerra, enfrontament armat o catàstrofe natural.

 

Capítol II

De les persones associades

 

Art 7: Socis

Són socis:a) Els socis fundadors, que firmen l’Acta de constitució de la societatb) Els acadèmics i professionals l’activitat dels quals estigui relacionada amb la victimologia.c) Els socis d’honorLes persones que desitgin integrar-se en la Societat formularan per escrit una sol·licitud d’ingrés dirigida al President, qui la sotmetrà a la consideració de l’Assemblea General.

 

Art 8: DretsSón drets dels socis:a) Assistir als actes científics, congressos, seminaris i altres activitats que organitzi la Societatb) Participar amb veu i vot en l’Assemblea Generalc) Participar en l’elecció dels càrrecs de la Societat i ser escollit per als mateixos.d) Proposar iniciatives als òrgans de govern de la Societat.

 

Art 9: Deures

Són deures dels socis:a) Respectar i tractar amb la consideració deguda a la resta dels associats i col·laborar amb els òrgans de govern de la Societatb) Ajustar el seu comportament públic als principis humanistes de la societatc) Atendre al pagament de les quotes acordades per l’Assemblea.d) Complir amb les obligacions inherents al càrrec que desenvolupin.

 

Art 10: Baixes

Els socis causaran baixa en la Societat per alguna de les causes següents:a) Renúncia voluntària, que ha de comunicar-se per escrit al President.b) Per acord de l’Assemblea General adoptat per majoria absoluta, a proposta de la Junta Directiva, en cas d’incompliment greu dels deures expressats en l’article anterior.

 

Art 11: Règim disciplinari

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. La junta directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia de la persona pressumptament infractora. La resolució final, que ha de ser motivada, l’adopta aquest òrgan de govern.Els socis sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden sol·licitar que s’hi pronunciï l’assemblea general, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.

 

Capítol III

Dels òrgans de govern

 

Art 12: ClassesSón òrgans de governa) Assemblea Generalb) Junta Directiva

 

Art 13: Assemblea GeneralL’Assemblea General es el màxim òrgan de la Societat. Està integrada per tots els seus socis i pot reunir-se amb caràcter ordinari i extraordinari.L’Assemblea General ordinària se celebrarà una vegada a l’any, convocada per la Junta Directiva amb l’ordre del dia amb una antelació de com a mínim quinze dies per escrit o per correu electrònic a la direcció indicada pels seus membres a la Secretaria.L’Assemblea General extraordinària serà convocada per la Junta Directiva, per iniciativa pròpia o a petició d’un número de socis que representi almenys un deu per cent dels associats. La convocatòria s’efectuarà amb una antelació mínima de quinze dies, excepte quan concorrin raons d’urgència, cas en el que serà suficient una antelació de set dies.

 

Art 14: Atribucions de l’Assemblea GeneralSón competències de l’Assemblea General:a) Aprovar la memòria anual, el balanç de l’exercici i estat de comptes i el pressupost per a l'any següentb) Debatre i, si s’escau, aprovar les propostes efectuades per la Junta Directivac) Aprovar les altes i baixes dels socis d’acord amb allò previst en aquests Estatutsd) Elegir els membres de la Junta Directivae) Crear les comissions específiques que consideri oportunes i elegir els membres que les integrinf) Debatre les qüestions suggerides per almenys un deu per cent dels socis

 

Art 15: Quòrum i acordsPer a la constitució vàlida de l’Assemblea General serà necessària la concurrència d’almenys la meitat dels socis en primera convocatòria i en segona convocatòria, com a mínim mitja hora més tard, sigui quin sigui el nombre dels presents.Els acords s’adoptaran per majoria simple, llevat d’aquells supòsits en els que els Estatuts exigeixin expressament una majoria qualificada.

 

Art 16: La Junta DirectivaLa Junta Directiva està formada almenys pel President, un Vicepresident, el Secretari, el Tresorer i els Vocals.Els quatre primers càrrecs seran elegits per l’Assemblea General per un període de tres anys.Els càrrecs de la Junta Directiva no són remunerats.

 

Art 17: Atribucions de la Junta Directiva

Correspon a la Junta Directiva:a) Complir i fer complir els Estatuts i executar els acords de l’Assemblea General.b) Convocar les sessions de l’Assemblea General i elevar les propostes a la mateixa.c) Adoptar iniciatives per al compliment dels fins de la societat, d’acord amb les directrius establertes per l’Assemblea General.d) Establir el procediment de selecció del personal que en el seu cas estigui al servei de la Societat.e) Les atribucions no conferides a altres òrgans de la societat.

 

Art 18: Funcionament

Per a la vàlida celebració de la Junta Directiva és necessària l’assistència d’almenys la meitat dels seus membres, entre ells del President i Secretari o persones en qui deleguin. Els acords s’adoptaran per majoria simple i el vot de qualitat del President dirimirà en cas d’empat.

 

Art 19: Presidència

El President tindrà les següents atribucions:a) Representar a la societat en qualsevol tipus d’actes jurídics i davant organismes, entitats o actes públics.b) Convocar i dirigir les reunions de la Junta Directivac) Presidir les sessions de l’Assemblea General.d) Vetllar a fi que els òrgans de govern compleixin les seves atribucions.

 

Art 20: Secretari

Correspon al Secretari:a) Redactar i firmar les actes de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directivab) Portar el Llibre de socis.c) Emetre certificacions.d) Vetllar per l’adequada custòdia i arxiu de la documentació social.e) Preparar la Memòria anual d’activitats.

 

Art 21: Tresorer

Correspon al Tresorer:a) Dirigir la gestió econòmica de la Societat.b) Fiscalitzar els ingressos, despeses o pagaments i els documents que produeixin drets o obligacions.c) Captar recursos externs a través de convocatòries públiques o accions d’esponsorització.d) Vetllar pel cobrament de les quotes als socis i altres ingressos i atendre els pagaments a través dels mitjans adequats.e) Elaborar el pressupost i el balanç anual.

 

Art 22: Vicepresidència

El Vicepresident o vicepresidents assistiran al President en les seves funcions i el substituiran en cas d’absència o d’impossibilitat de realitzar les mateixes. Capítol IV: Del règim econòmic

 

Art 23: Recursos

La Societat tindrà com a patrimoni els béns de tota índole que adquireixi a títol onerós amb els seus recursos o que adquireixi a títol gratuït.El patrimoni fundacional de la Societat és de 430 Euros.Els ingressos de la Societat consistiran en les quotes i en els donatius, herències, llegats o subvencions. Correspon a la Junta Directiva l’admissió d’aquests ingressos, així com l’adopció d’iniciatives encaminades al finançament de les activitats de la Societat que no siguin contraris als principis de la mateixa. Capítol V: De la modificació dels Estatuts i de la dissolució

 

Art 24: Modificació dels Estatuts

Els presents Estatuts poden modificar-se en Assemblea General Extraordinària per acord d’almenys tres cinquenes parts dels vots dels presents que representi almenys la majoria absoluta dels socis.

 

Art 25: Dissolució

La Societat podrà ser dissolta quan així ho acordi en Assemblea General extraordinària per majoria de dues terceres parts dels socis en primera convocatòria i per majoria absoluta dels socis en segona convocatòria.En cas de liquidació, els béns de la societat seran destinats a liquidar les pendents i , en allò que sobri, seran transferits a entitats públiques o privades el fi social de les quals coincideixi amb el de la SCV. A tal efecte l’Assemblea General constituirà una Comissió liquidadora que adoptarà les decisions oportunes per a la liquidació del patrimoni.

bottom of page